Allmänna villkor

Välkommen att använda de Internetbaserade tjänster som tillhandahålls av Mascus via webbplatsen www.mascus.se (nedan kallad "Internettjänsten"). Genom att använda och/eller registrera dig i Internettjänsten samtycker du till att följa villkoren som beskrivs nedan. Därför ber vi dig noggrant läsa igenom dessa villkor. De allmänna villkoren har översatts till olika språk. Vid diskrepans mellan den översatta versionen och den nederländska versionen av villkoren skall den nederländska versionen gälla. Allmänna villkor tillhörande andra parter än Mascus utesluts härmed uttryckligen.

1. Allmän information om Internettjänsten

Internettjänsten är en Internetbaserad offentlig marknadsplats för användare i syfte att hitta, köpa och sälja tunga fordon och maskiner. Internettjänsten presenterar ett aktuellt urval av begagnade fordon och maskiner från ledande tillverkare och återförsäljare. Det är också möjligt för privatpersoner att lägga upp annonser. Internettjänsten sammanför köpare och säljare.
Internettjänstens syfte är publicering av annonser för begagnade fordon och maskinutrustning på Internet. Försäljningsavtal avseende ett begagnat fordon eller en begagnad maskin som erbjuds till försäljning via Internettjänsen (“Objekt”) upprättas och ingås alltid direkt mellan säljaren och köparen. Mascus är på inget sätt involverat i transaktionen eller köpekontraktet. Alla uppgifter om Objektet tillhandahålls av säljaren. Mascus ansvarar inte för den information som presenteras i annonsen i Internettjänsten.
Syftet med de annonser som publiceras i Internettjänsten är endast att informera. Även då Mascus önskar att de säljare som använder Internettjänsten är noggranna och handlar i god tro, kan Mascus inte garantera att den data säljarna tillhandahåller är felfri. Innan köp av ett Objekt som annonseras via Internettjänsten genomförs, är köparen skyldig att kontrollera med säljaren alla detaljer som kan påverka köparens köpbeslut. Vid köp av ett objekt via Internettjänsten bör köparen iaktta lika stor försiktighet som vid köp av ett liknande objekt via annons i en tidning eller liknande.
Om du bestämmer dig för att skaffa dig ett begagnat fordon eller en begagnad maskin, och att använda finansiering eller transporttjänst eller någon annan tjänst på grundval av uppgifter i Internettjänsten, är din avtalspart säljaren av tjänsten i fråga och inte Mascus.

2. Registrera sig som användare av Internettjänsten

Om du vill registrera dig som användare i Mascus Internettjänst, måste du fylla i den användardata som efterfrågas och ge ditt samtycke till att följa de villkor som delges dig innan du registrerar dig som användare(via hyperlänk). Mascus sparar den information du uppger, vilket innebär att du inte behöver ange dina uppgifter igen nästa gång du använder Internettjänsten. Den som registrerar sig som användare av Internettjänsten bör vara minst 18 år gammal.
Genom att acceptera villkoren för Internettjänsten intygar du att den information du uppgett är korrekt och samtycker till att utan dröjsmål meddela Mascus via e-mail om dina uppgifter ändras. Mascus förbehåller sig rätten att neka dig användarregistrering utan att uppge orsak. Mascus kan komma att säga upp dina användarrättigheter om den information som uppgetts är otillräcklig, inkorrekt eller om du underlåtit att meddela ändringar. Mascus kan även neka dig att använda Internettjänsten och radera ditt användarkonto ifall du handlar i strid med villkoren. Mascus har även till sitt förfogande de åtgärder för rättsligt skydd som lagen fastställer.
För att använda Internettjänsten behöver du ett användarnamn och ett lösenord som måste hållas skyddade från åtkomst av obehöriga personer. Som användare av Internettjänsten måste du omedelbart meddela Mascus via e-mail om en tredje part har fått tillgång till ditt användarnamn eller lösenord. Fram tills ett sådant meddelande tas emot är du ansvarig för den användning av Internettjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord, även om användningen skulle vara otillåten av dig.

3. Dataskydd och användning av cookies

Mascus respekterar sina användares integritet och strävar med kommersiellt rimliga medel för att hindra olämplig användning av de personuppgifter som användare delger Internettjänsten.
Mascus kan komma att använda och överföra kunduppgifter (såsom namn och mailadresser) till tredje parter om inte användaren i samband med registrering uttryckligen förbjudit sådan överföring. Data kan överföras till leverantörer av tillbehör, kompletterande produkter och finansieringstjänster, eller till andra leverantörer av begagnad maskinutrustning och tjänster i enlighet med Mascus bedömning. Data överförs endast inom ramen för rättigheter och skyldigheter i den nuvarande lagstiftningen.
För vidare information se vår Integritetspolicy som innehåller information om Mascus användning av cookies. Genom att registrera dig som användare i Internettjänsten samtycker du till denna Integritetspolicy, inklusive Mascus användning av cookies.

4. Att publicera en annons

En annons som du postar eller skickar till Mascus tolkas som en begäran att få annonsen publicerad i Internettjänsten. Det är säljarens ansvar att specificera under vilken kategori på webbplatsen varje annons skall publiceras; på Mascus webbmarknadsplats, på Mascus Plus (säljarens sektion för begagnade maskiner på den egna hemsidan) och/eller i säljarens egen intranät/extranät-tjänst.
Användaren av Internettjänsten är ansvarig för att säkerställa att denne har förvärvat nödvändiga rättigheter och behörigheter till innehållet som läggs upp i Internettjänsten. Det innehåll användaren bidrar med bör inte inkräkta på några immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon annan person eller enhet och får inte innehålla påståenden eller material vars offentliggörande kan medföra ansvar för skador eller ansvar för Mascus. Användaren av Internettjänsten skall fullt ut kompensera alla skador som åsamkas Mascus om innehållet inte uppfyller denna bestämmelse.
Om en annons av någon anledning inte är lämpad för publicering, kommer Mascus att kontakta säljaren via e-mail. Mascus förbehåller sig rätten att radera innehållet omedelbart och utan vidare notifikation till säljaren samt att kunna säga upp användarrättigheter för en säljare eller köpare som enligt Mascus bedömning använder Internettjänsten på ett sätt som är olämpligt eller strider mot god sed. Förutsättningarna för publicering av varje enskild annons bedöms separat.
Varje annons skall endast avse ett enskilt Objekt (begagnat fordon eller begagnad maskin).
Det är säljarens ansvar att säkerställa att annonsen innehåller korrekt produktdata som ger tillräcklig information om Objektet, dess skick och andra faktorer som är viktiga ur en köpares perspektiv i enlighet med lagar, statliga bestämmelser och god försäljningssed. Du förbinder dig att följa den information om pris och garanti och annan information som du uppger i din annons.
Det är ditt ansvar att meddela Mascus om det annonserade Objektet har sålts, så att din annons kan raderas.
Mascus innehar rätten att ändra, klassificera och kopiera alla delar av det material du har lagt upp i Internettjänsten och använda det fritt i sin verksamhet.
Mascus har inte möjlighet att kontrollera om den information som tillhandahålls av användarna är korrekt. Därför är den som tillhandahåller information fullt ansvarig för kostnader och skador som uppkommer på grund av inkorrekt information som givits till Mascus. Det är möjligt att när som helst avbryta publiceringen av en annons. Avgiften för annonsering kommer inte att tas ut om annonsen stoppas innan den publicerats.
På grund av Mascus intervall för dataindexering och säkerhetsåtgärder blir innehållet i betalda annonser inte omedelbart synligt i Mascus Internettjänst. Indexeringsintervall kan variera beroende på belastningen på servrarna. Annonser från Mascus fakturakunder kommer vanligtvis att bli synliga på Internet inom några timmar. För att garantera säkerheten för våra kunder och besökare, kontrolleras privata annonser för bedrägligt, vilseledande eller olagligt innehåll. Denna kontroll gör att det kan ta upp till 72 timmar tills annonserna blir synliga i Mascus Internettjänst.
Mascus måste återbetala annonseringsavgiften om Mascus misslyckas med att publicera en godkänd annons. Kompensationen för en opublicerad annons är alltid begränsad till den erlagda annonseringsavgiften. Annonseringsavgiften behöver inte återbetalas ifall annonsen inte publicerats på grund av orsaker som ligger bortom Mascus kontroll eller orsaker som Mascus inte rimligen kunnat förutse eller förebygga.

5. Avgifter och fakturering

Det är gratis att registrera sig som användare av Internettjänsten, att läsa annonserna, kontakta säljare och publicera efterfrågningar.
Publicering av enskilda annonser i Internettjänsten är en avgiftsbelagd tjänst. Avgifterna för publicerade annonser tas ut i enlighet med aktuell prislista. Moms läggs på alla priser på Mascus prislista.
Publicering av en annons som skickas in till Internettjänsten är alltid villkorad av att avgiften för annonsen är betald. Annonser betalas genom antingen Internetbank, giro, banköverföring eller kreditkort. På Mascus startsidor finns länkar till de Internetbankalternativ som används för betalning. Ingen annons publiceras innan den är fullt betald. Avtalskunder som marknadsför sina begagnade fordon och maskiner på regelbunden månadsbasis faktureras enligt prislista eller kundavtal.

6. Information om annonserade fordon och maskiner

Mascus vill betona för användaren att informationen om de begagnade fordonen och maskinerna kommer från säljarna. Data om ett Objekts uppskattade skick är baserad på en subjektiv bedömning av säljaren, och är säljarens egen uppfattning om Objektets skick.
Uppgifterna om det begagnade fordonets/maskinens skick är alltså inte grundade på en utvärdering utförd av en oberoende och neutral observatör. Mascus är inte ansvariga för korrektheten i sådan information.

7. Immateriella rättigheter

Användaren erkänner att alla immateriella rättigheter med avseende på webbsidor, domäner, subdomäner, design, text, innehåll, bilder, logotyp, varumärket Mascus, programvaran och programmaterial samt annat material som ingår i Internettjänsten tillhör Mascus, med undantag för innehållet i annonserna, och användaren avstår härmed uttryckligen från några rättigheter i fråga om sådana immateriella egendomar/rättigheter. Förutom då Mascus uttryckligen gett skriftlig tillåtelse, får användare inte distribuera, publicera, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten eller på annat sätt exploatera det skyddade materialet.

8. Kompensation för skador och ansvarsbegränsning

Mascus garanterar inte att Internettjänsten kommer att fungera felfritt eller att Internettjänsten och dess servrar är fria från datorvirus eller andra skadliga mekanismer. Mascus kan inte hållas ansvariga för några skador som uppstått på grund av fel, datorvirus eller andra skadliga mekanismer. Om användande av Internettjänsten leder till behov av service eller byte av utrustning eller data, är Mascus inte ansvariga för kostnader som följer därav. Internettjänsten tillhandahålls “i befintligt skick” och Mascus är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av användande av Internettjänsten eller på grund av funktionsstörningar eller fel i Internettjänsten.
Om ett fel orsakas av Mascus gällande avgiftsbelagda tjänster, kan Mascus välja att antingen rätta till felet eller att återbetala annonseringsavgiften till användaren. Kompensationen motsvarar som mest det belopp av annonseringsavgiften som användaren betalat Mascus för nyttjande av Internettjänsten. Mascus är inte ansvariga för skada som orsakats av användare eller tredje part eller skada som Mascus inte rimligen kunnat förutse.
I Internettjänsten finns länkar till webbplatser som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer vilka är fristående från Mascus. Även då Mascus länkar till dessa tjänster, vill Mascus påpeka att dessa tjänster tillhandahålls av de berörda tjänsteleverantörerna och skall användas på villkor som fastställs av dessa leverantörer. Mascus är på inget sätt ansvariga för andra parters produkter eller tjänster.
Det totala ansvar som kan åläggas Mascus enligt detta avtal skall i samtliga fall begränsas till EUR 500, undantaget fall där skada har orsakats på grund av uppsåtlig handling eller grov oaktsamhet.

9. Tillgänglighet

Mascus har rätt att, utan förvarning, helt eller delvis, omforma, ta bort, lägga till eller på annat sätt ändra innehållet i Internettjänsten, eller dess drifttider, tekniska detaljer eller annat innehåll. Mascus innehar rätten att tillfälligt upphäva tillhandahållandet av Internettjänsten för underhåll eller modifikation av Internettjänsten och Mascus kan inte hållas ansvariga vid sådant upphävande, underhåll eller modifiering.

10. Ändring av villkor

Urvalet och utformningen av Internettjänsten utvecklas ständigt och därför förbehåller Mascus sig rätten att ändra i villkoren för sina tjänster. Vid inloggning skall användaren informeras om de ändrade villkoren, eller via email. Villkorsändringarna kommer att träda i kraft efter inloggning eller inom 30 dagar efter offentliggörande av ändringarna i Internettjänsten (inklusive via email).Om du fortsätter att använda Internettjänsten efter att villkoren har ändrats, godkänner du att de nya villkoren är bindande för dig även om du har registrerat dig som användare innan de nya villkoren trädde i kraft.

11. Feedback

Om du upplever att innehållet i Internettjänsten till någon del är felaktigt, vänligen meddela oss genom att skicka information till Mascus via länken "feedback" på Internettjänstens startsida. Var god beskriv felet eller defekten utförligt i ditt meddelande.

12. Villkors ogiltighet

Om något villkor bland dessa allmänna villkor anses vara ogiltigt eller ogenomförbart i någon utsträckning, skall de resterande villkoren förbli giltiga i full kraft och effekt.

13. Force majeure

En part är inte ansvarig för brott mot avtalsförpliktelser på grund av hinder som ligger utanför partens påverkan (t.ex. strejk, lockout, störning i datakommunikation, brand, stöld, vattenskador, sabotage, vandalism eller annan liknande oväntad händelse), hinder som en part rimligen inte kunnat förutse vid ingående av avtalet och vars konsekvenser parten inte skäligen kunde ha förhindrat.

14. Villkorens giltighet

Dessa bindande villkor träder i kraft när du accepterar dem genom att använda Internettjänsten eller genom att registrera dig som användare i Internettjänsten. Villkoren gäller för obestämd tid. Mascus kan alltid neka användaren rätt att använda Internettjänsten om användaren bryter mot dessa villkor, stör andra användare eller användningen av tjänsten.

15. Förtida uppsägning

Oaktat vad som i övrigt föreskrivs får endera parten genom meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
a) Endera parten fundamentalt bryter sitt ansvar enligt detta avtal och rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig begäran.
b) Endera parten ställer in betalningarna, erbjuder avbetalning, går i konkurs, blir föremål för beslag eller annan liknande omständighet inträffar som skäligen kan anses utgöra bevis för insolvens eller likvidation.

16. Underleverantörer

Mascus har rätten att anlita underleverantörer för tillhandahållandet av sina tjänster.

17. Avgörande av tvister och tillämplig lag

Nederländsk lag skall tillämpas på detta avtal, med undantag för dess lagvalsregler. Tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller giltighet därav, skall avgöras av domstolen i Amsterdam, Nederländerna.

18. Kontaktinformation

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Registreringsnummer: 57776806